Voorwaarden

1. Aanbieding en geldigheidsduur
De algemene voorwaarden van BMK zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van BMK.
Indien de offerte of het begeleidende schrijven van BMK niet in een andere termijn voorziet, zijn onze offertes maximaal twee weken geldig.

2. Uitvoering van de opdracht
Onze offertes zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle informatie, die voor de opzet en uitvoering van de opdracht van betekenis is. Documenten en gegevens die wij nodig hebben voor een adequate uitvoering van de opdracht conform planning, zullen tijdig door de opdrachtgever in ons bezit worden gesteld. Indien en voor zover wij bij de uitvoering van de opdracht afhankelijk zijn van medewerkers van de opdrachtgever, is opdrachtgever gehouden tot een tijdige inzet en toereikende beschikbaarheid van de betrokken medewerkers. De opdrachtgever geeft derden, die hij bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, geen opdracht anders dan in overleg met BMK. Indien BMK derden inzet op projecten gebeurt dat in overleg met de opdrachtgever.

3. Kosten en betaling van de opdracht
In onze tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen zijn de kosten voor secretariële ondersteuning, evenals de reiskosten naar het kantooradres van de opdrachtgever tot een enkele reisafstand van 50km in Nederland inbegrepen. De kosten van overige binnenlandse en buitenlandse reizen, verblijfkosten in en buiten Nederland, eventueel noodzakelijke vertaalkosten, reproductiekosten en overige kosten zullen voorzover niet rechtstreeks door de opdrachtgever betaald, afzonderlijk inclusief 5% administratiekosten in rekening worden gebracht. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Een tussentijdse verandering van het loon- en kostenniveau, die ons noodzaakt tot tariefverandering, zal worden doorberekend.

Tenzij in de offerte andere betalingscondities worden vermeld, zijn de facturen en (voorschot-) declaraties van BMK betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen deze termijn zijn betaald, is opdrachtgever, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag vertragingsrente verschuldigd, ter hoogte van de wettelijke rente, berekend over het factuurbedrag per maand.

Indien betaling niet plaatsvindt binnen zes weken na de factuurdatum, kunnen wij de uitvoering van de opdracht opschorten.
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die verband houden met de inning van enige vordering op de opdrachtgever, komen te zijnen laste. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt bepaald op 15% van het totaal te vorderen bedrag met een minimum van € 500,--. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het bedrag van de declaratie, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

4. Duur en beëindiging van de opdracht
De duur van de opdracht kan behalve door onze inspanning ook worden bepaald door factoren en omstandigheden die geheel of gedeeltelijk buiten onze invloed liggen. Hoewel wij streven naar de uitvoering van onze werkzaamheden conform planning, kunnen wij vooraf niet exact aangeven op welke datum en met welke inzet de opdracht is afgerond. Bij overschrijding van de streefdatum en/of de overeengekomen inzet, zullen wij de opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren. De opdracht is in financiële zin afgesloten op het moment dat onze eindafrekening door de opdrachtgever is betaald.

Aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van BMK totdat alle door opdrachtgever uit welken hoofde dan ook verschuldigde bedragen geheel zijn voldaan. De opdracht kan voortijdig worden beëindigd indien de opdrachtgever of BMK kan aantonen dat de werkzaamheden niet (kunnen) worden uitgevoerd in overeenstemming met de offerte en eventueel later schriftelijk vastgelegde opdrachtspecificaties. Daarbij wordt door betrokken partijen een opzegtermijn van één maand in acht genomen.

Bij tussentijdse beëindiging worden alle door BMK verrichte werkzaamheden normaal vergoed, zonder enige aanspraak of recht van welke aard dan ook voor de opdrachtgever. Over de opzegtermijn is opdrachtgever aan BMK een vergoeding verschuldigd gelijk aan het honorarium voor het aantal dagen dat voorafgaand aan de tussentijdse beëindiging gemiddeld per maand door BMK aan de opdracht is besteed. Ieder der partijen is gerechtigd de opdracht zonder inachtneming van de opzegtermijn te beëindigen indien de wederpartij wordt ontbonden of geliquideerd, in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling vraagt of de bedrijfsvoering staakt.

5. Aansprakelijkheid en overmacht
De offertes van BMK zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan BMK in verband met de uitvoering van de opdracht aangeleverde informatie, gegevens en bescheiden.

BMK heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien blijkt dat de opdracht als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van de bedoelde gegevens niet meer binnen het raam van de overeenkomst kan worden uitgevoerd. Relevante informatie en documenten die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht zullen tijdig door de opdrachtgever aan BMK worden verstrekt. Indien en voor zover BMK bij de uitvoering van de opdracht afhankelijk is van medewerkers van de opdrachtgever, is opdrachtgever gehouden tot een tijdige inzetbaarheid en toereikendheid van de betrokken medewerkers. De introductie van managers/ adviseurs van BMK binnen de organisatie van de opdrachtgever, zal door de opdrachtgever worden verzorgd. Indien noodzakelijk zal de opdrachtgever zorgdragen voor informatie aan de Ondernemingsraad of andere overlegorganen.

De opdrachtgever zal datgene doen wat redelijkerwijs verwacht mag worden om de opdracht te doen slagen. Hieronder wordt mede verstaan dat de opdrachtgever zich zal onthouden van handelingen en beslissingen waardoor de uitvoering van de opdracht vertraagd of belemmerd wordt en zich zal inspannen om deelnemers te doen deelnemen aan de overeengekomen activiteiten.

BMK zal zich inspannen om al datgene te doen wat in het kader van de opdracht en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap, zorgvuldigheid en deskundigheid in redelijkheid verwacht mag worden om de opdracht naar tevredenheid van de opdrachtgever te vervullen. In het belang van de opdracht kan BMK de samenstelling van het adviesteam wijzigen.

6. Annulering
Reserveringen voor gesprekken, interviews, individueel consult en alle overige werkzaamheden kunnen tot 10 werkdagen voorafgaand aan de gereserveerde datum kosteloos worden geannuleerd. Bij annulatie minder dan 10 werkdagen maar meer dan 5 werkdagen voor de gereserveerde datum brengt BMK 50% van de voor de afgezegde werkzaamheden door BMK begrote tijd in rekening. Bij afzegging minder dan 5 werkdagen voor de gereserveerde datum brengt BMK de voor de afgezegde werkzaamheden begrote tijd in rekening. In geval van afzegging brengt BMK alle reeds specifiek voor deze werkzaamheden gemaakte kosten in rekening, ongeacht de termijn van afzegging. Onder deze kosten wordt mede verstaan: tijd besteed aan het voorbereiden van een advies, gesprek of training; reservering voor ruimtes; kosten van eenmalig te gebruiken materiaal en huur van apparatuur.

7. Geheimhouding en personeel
BMK is verplicht tot geheimhouding van alle informatie die haar door de opdrachtgever als geheim is toevertrouwd of die haar bij de uitvoering van de opdracht als vertrouwelijke aangelegenheid ter kennis is gekomen. Evenzo zal de opdrachtgever, zonder schriftelijke toestemming van BMK, aan derden geen mededelingen doen over de offerte en werkwijze van BMK, dan wel onze offertes, contracten, adviezen en/of rapporten van BMK ter beschikking stellen.

In het belang van de opdracht kan BMK de samenstelling van het adviesteam wijzigen.

8. Klachten
Klachten met betrekking tot de opdrachtuitvoering dienen zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, schriftelijk bij BMK te worden ingediend, mede om BMK in staat te stellen de gegrondheid en de oorzaak van de klacht te onderzoeken. Zolang de klacht niet is geaccepteerd door BMK blijft de betalingsverplichting door de opdrachtgever aan BMK in stand.

9. Andere voorwaarden
Eventuele voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing tenzij deze door BMK uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

10. Overige bepalingen
De overeenkomst tussen opdrachtgever en BMK wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst, dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Eindhoven
- onverminderd de bevoegdheid van een andere rechter ter zake van voorlopige conservatoire en executoriale maatregelen - ook indien opdrachtgever in het buitenland is gevestigd.

Behoudens uitzondering door de wet gesteld, mag zonder schriftelijke toestemming van BMK niets uit door ons vervaardigde bescheiden worden vermenigvuldigd en/of openbaargemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, wat ook van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.